Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan időre szól
 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
5 év (2019. szeptember 1-től 2024. augusztus 15-ig)
 

Betöltendő munkakör:
óvodapedagógus

Megbízás:
intézményvezető (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető)

A munkavégzés helye:
Kecel (Bács-Kiskun megye), Kalocsai u. 4-6.

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért (intézményvezetés);
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
- felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
- képviseli az intézményt,
- óvodapedagógusi feladatokat lát el,
- az intézménnyel összefüggő pályázatokat előkészíti.
 

Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján.


Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- felsőfokú óvodapedagógus végzettség;
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot (vezetési program);
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás);
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag pályázatban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vezetői megbízásról szóló előterjesztést a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e meg.

 

Az álláshely betölthető:
2019. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 31.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Bodroginé Darázs Orsolya személyügyi referensnek benyújtva (Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, 6237 Kecel, Fő tér 1.)
 

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. A pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre kell benyújtani.
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.kecel.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg
- Oktatási és Kulturális Közlöny

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 90 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató