Helyi Választási Iroda határozata - 1/2023. (X. 25.)

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

6237 Kecel, Fő tér 1.

Iktsz.: KEC/6667/2023

Tárgy: Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületébe megválasztandó tagok számának megállapítása

1/2023. (X. 25.) HVI számú H A T Á R O Z A T

Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Kecel Város Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

Kecel Város önkormányzati egyéni listás választó kerületben 8 fő képviselő választható.

Elrendelem a határozat Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu), valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban 2023. október 26-tól az önkormányzati választások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a helyi választási bizottsághoz (6237 Kecel, Fő tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik nap 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint: „ A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választását megelőző október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Kecel Városában, a 2023. szeptember 1-jei adatok alapján a lakosságszám 8278 fő. Tekintettel a törvényi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtására a Ve. 208.-209. § ad lehetőséget. A határozat elleni kifogást - mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó - a közzététel kezdetétől, 2023. október 26 - tól számított 3 napon belül kell benyújtani. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve.10. § (1) - (3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kecel, 2023. október 25.                                   

dr. Beros András, HVI vezető

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Kecel, 2023. szeptember 26.

dr. Beros András, HVI vezető

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00