Elnyert pályázatok

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A kedvezményezett neve: Kecel Város Önkormányzata

A projekt címe: Kecel Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6 999 889,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Támogató okirat kelte: 2017. május 3.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01118

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt szükségessége:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ASP Korm. rendelet) határozza meg. Az ASP Korm. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdése szerint 2017. október 1-jéig az önkormányzati adórendszerhez, 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez köteles csatlakozni az önkormányzat.

A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával, a felhívásban foglalt feltételek szerint, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség. A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.

A pályázat megvalósítása során az alábbi szakmai tevékenységek támogathatók:

1) Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez.

2) Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során az önkormányzat belső folyamatainak, működési rendjének és a belső szabályozó eszközeinek felülvizsgálata és hozzáigazítása az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. A projekt megvalósítása során támogatott a belső és külső szabályzások aktualizálása, szükség esetén új szabályzatok, rendeletek készítése.

Minimálisan elvárt tevékenység a jogszabály által kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása.

3) Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.
- a bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, honlapon való közzététele, Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az űrlapok publikálása,
- vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése, szükség esetén bemutatása/oktatása
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet megalkotása.

4) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

- adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.
- az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.
- rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
- adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani

5) Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges helyközi utazások költsége.

6) Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat.

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

A nyertes projekt tartalmának bemutatása:

A projektre a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nevében Kecel Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, minden tag előzetes hozzájárulásával. A projektet Kecel Város Önkormányzata valósítja meg, mint Gesztor önkormányzat, a kezdő időpont 2017.04.03. a befejezése 2018.06.30. lesz. A projektben részt vesz Imrehegy település is. A projekt összköltsége 6 999 889 Ft, melynek finanszírozását jelen támogatási kérelem keretében kívánja megvalósítani. A támogatás intenzitás 100%. Az ASP rendszert 18 önkormányzati dolgozó fogja használni, amelyek a 2 hivatal alkalmazottjainak összessége. Az önkormányzati dolgozók közül mindegyik el fog menni a kötelezően előírt oktatásra.

A projekt során vállalt tevékenységek a következők:

Tesztelés, élesítés. Az ASP rendszer tesztelése, élesítése, melyet külső szakértő fog elvégezni az önkormányzati dolgozóval együtt, szakrendszerenként. A tesztelés során ellenőrzik, hogy az egyes szakrendszerekbe történő adatbevitel sikeres volt. A tesztelést követően megtörténik a szakrendszer elindítása, az élesítés. A régi szoftverből az egyes tételek kartonjainak kinyomtatása szúrópróba szerűen, majd összehasonlítása az új ASP szakrendszerben lévő azonos számú kartonnal. Zárásként a pénzügyi vezető hiteles aláírásával igazolja az azonosságot, ezzel élesíti a rendszert a további munkára.

Migráció négy szakrendszer: Önkormányzati adó Iktatás Gazdasági rendszer Ingatlan vagyon kataszter. A fentiek migrációja történik a régi szoftverből az új ASP rendszerbe. A migráció Excel formátumban történik. Ennek betöltése a tesztfelületre és a tesztfelület hibátlan kimutatása után az éles rendszerbe.

Adattisztítás: Önkormányzati szakrendszer adatminőségnek javítása történik meg: A szakrendszerekbe bemigrált adatok ellenőrzése az ASP rendszer ellenőrzési moduljaival. Az ASP rendszerben esetlegesen keletkezett hibák javítása.

Szabályzatok: A tevékenység keretében kialakításra kerül három szabályzat, amely tevékenység magában foglalja az ASP csatlakozással kapcsolatosan előírt követelmények adaptálását is. A kialakításra kerülő szabályzatok a következők: gazdasági és pénzügyi szabályzat, IT biztonság szabályzat, Iktatás és iratkezelés szabályzat.

E-ügyintézés: A tevékenység keretében megtörténik az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

A projekt sikeres megvalósítását egy fő projektmenedzser fogja irányítani, aki az önkormányzat alkalmazottja. A projekt keretében a bérköltsége és járulékai kerülnek elszámolásra. A projekt részét képezi az ASP rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök és kártyaleolvasók beszerzése. A projekt keretében 18 személy fog részt venni, melyek közül mindenki kap egy kártyaolvasót a munkavégzésére. A projekt megvalósítása nem közbeszerzési eljárás köteles.

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00