Kamatmentes szociális kölcsön

Kamatmentes szociális kölcsönben részesülhet évente egy alkalommal az a rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015-ben 57.000,- Ft) és

a) bizonyítottan olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amely veszélyezteti saját, vagy családja létfenntartását, továbbá

b) rendelkezik olyan jövedelemmel, rendszeres pénzellátással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére.

Nem állapítható meg kamatmentes szociális kölcsön

a) ha a kérelmező vagy családja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik,

b) a kérelmező korábban igénybe vett kamatmentes kölcsönét nem vagy késedelmesen fizette vissza.

 

A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2015-ben 114.000,- Ft)

 

A kamatmentes szociális kölcsön megállapításáról Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt, meghatározza a segély formáját, összegét, a folyósítás módját, a visszafizetés időtartamát.

 

A kamatmentes szociális kölcsön törlesztését a folyósítást követő három hónap elteltével kell megkezdeni, és legfeljebb egy év elteltével kell visszafizetni havi egyenlő részletekben Kecel Város Önkormányzatának költségvetési számlájára.

 

A kölcsönben részesülővel a Bizottság határozatában megállapított feltételekkel a polgármester köt szerződést, melyben rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit, a visszafizetés elmulasztása esetén követendő eljárást, valamint a kölcsön lejártának határidejét.

 

A kamatmentes szociális kölcsön megállapítása iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

- a háztartásban, rendkívüli települési támogatás esetén a családban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

- a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági döntést, ennek hiányában a gyámhatóság által e tárgyban felvett jegyzőkönyv másolatát,

- nyilatkozatot a háztartásban együtt lakó személyekről,

- a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló számlákat, iratokat, vagy ezek hiányában a kérelmező nyilatkozatát a többletkiadásokról és azok becsült összegéről,

- jövedelemigazolást, amely lehet:

a) a munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás,

c) nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény,

h) ösztöndíj esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

 

Használt fogalmak(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint):

 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

 

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

-a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

-korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Jövedelem:az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Nem minősül jövedelemnek:

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

 

- Formanyomtatvány letöltése

- Vagyonnyilatkozat letöltése

 

 

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 108 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató