Gyógyszertámogatás

Kecel Város Önkormányzata települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez a szociális ellátásokról szóló rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő szociálisan rászoruló személyeknek.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át (2015-ben 7.125,- Ft) meghaladja és a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2015-ben 42.750,- Ft), egyedülélő esetén annak 200%-át (2015-ben 57.000,- Ft).

 

Gyógyszerként kizárólag az a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer vehető figyelembe, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek körébe befogadott.

 

Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

 

A gyógyszertámogatást havi összegben, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 1 év időtartamra kell megállapítani, folyósítása havi rendszerességgel történik.

 

A gyógyszertámogatás havi összege 7.000,- Ft.

 

A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

- a háztartásban, rendkívüli települési támogatás esetén a családban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

- a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági döntést, ennek hiányában a gyámhatóság által e tárgyban felvett jegyzőkönyv másolatát,

- nyilatkozatot a háztartásban együtt lakó személyekről,

- a havi rendszeres gyógyszerszükségletről szóló háziorvosi/kezelőorvosi igazolás,

- a gyógyszertár igazolását a háziorvos/kezelőorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.

- jövedelemigazolást, amely lehet:

a) a munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás,

c) nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény,

h) ösztöndíj esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Használt fogalmak (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint):

 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

 

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

-a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

-korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Jövedelem:az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Nem minősül jövedelemnek:

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

 

- Formanyomtatvány letöltése
- Vagyonnyilatkozat letöltése