Közérdekű adatok

1.    Szervezeti, személyzeti adatok

1.1  Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.    Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Keceli Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 6237 Kecel, Fő tér 1.
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.
Telefon: +36-78-420-211
Fax: +36-78-420-760
E-mail:
Honlap: www.kecel.hu
Ügyfélszolgálat: elérhetősége megegyezik a fenti elérhetőségekkel
Ügyfélszolgálati vezető: nincs a szervezetnél


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje valamennyi osztály és csoport vonatkozásában:

Hétfő: 08.00 – 12.00 óráig
Szerda: 08.00 – 12.00 óráig
Csütörtök: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
A polgármester fogadónapja:
Csütörtök: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig


2.    A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábráját, a szervezeti egységek feladatainak leírását az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1995. (VII.3.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke tartalmazza
Szervezeti egységek

3.    A szerv vezetői

Haszilló Ferenc polgármester
Telefon: 78/420-200
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:

dr. Beros András jegyző
Telefon: 78/420-161
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:

dr. Urbán Gábor aljegyző
Telefon: 78/420-147
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:

Kovács István pénzügyi osztályvezető
Telefon: 78/420-211/138-as mellék
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:

Müllerné Rácz Katalin adócsoport vezető
Telefon: 78/420-211/135-ös mellék
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:

Szrenkó József építési-beruházási csoportvezető
Telefon: 78/422-642
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.  
E-mail:


4.    A képviselő-testület, bizottságok tagjainak neve, elérhetősége

1.2    Felügyelt költségvetési szervek

Kecel Város Önkormányzata irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Kecel Város Óvodája és Bölcsődéje
Székhely/Igazgatóság: 6237 Kecel, Kalocsai u. 4-6.
Telefon: 78/521-030
Fax: 78/521-031
Postacím: 6237 Kecel, Kalocsai u. 4-6.
E-mail:
Honlap: az intézménynek nincsen honlapja
Ügyfélszolgálat: nincs az intézményben
Igazgató: Galántai Katalin
Telefon: 70/379-2001

Telephelyek:
Nyírjesi Óvoda Kecel, Rajk L. u. 12. Tel.: 70/379-1653
Cinka Panna Óvoda Kecel, Szilosi u. 62. Tel.: 70/379-1055
Újfalusi Óvoda Kecel, Kalocsai u. 4. Tel.: 70/379-2001
Szabó Pál Óvoda Kecel, Kalocsai u. 6. Tel.: 70/379-2002
Központi Óvoda Kecel, József A. u. 6. Tel.: 70/379-2003
Bölcsőde Kecel, József A. u. 3. Tel.: 70/379-2004
ALAPÍTÓ OKIRAT


Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Székhely: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
Telefon: 78/420-344
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
e-mail:
honlap: www.kecelkonyvtar.hu
Igazgató: Ferróné Mencsik Rita

Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő 09.00 – 17.00
Kedd 09.00 – 17.00
Szerda 09.00 – 13.00
Csütörtök 09.00 – 17.00
Péntek 09.00 – 17.00
Szombat 09.00 – 12.00
ALAPÍTÓ OKIRAT


1.3    Gazdálkodó szervezetek

Kecel Város Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Keceli Városfejlesztési, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
Telefon: 78/420-200
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
E-mail: nincs
Képviselőjének neve: Tus Tamás vezérigazgató
Fő tevékenységi köre: ingatlankezelés
Kecel Város Önkormányzata részesedésének mértéke: 100%.

Kecel Kertészeti Kft.
Székhelye: 6237 Kecel, Béke tér 30.
Telefon/fax: 78/521-600
Postacím: 6237 Kecel, Avar tér 1.
e-mail:
Képviselőjének neve: Szrenkó József ügyvezető igazgató tel: 06-30/955-03-07
Fő tevékenységi köre: zöldterület kezelés
Kecel Város Önkormányzata részesedésének mértéke: 100%.

KecelCom Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
Telefon: 78/420-200
Fax: 78/420-760
Postacím: 6237 Kecel, Szabadság tér 17.
e-mail: nincs
Képviselőjének neve: Tus Tamás ügyvezető
Fő tevékenységi köre: vezetékes távközlés
Kecel Város Önkormányzata részesedésének mértéke: 49%


1.4    Közalapítványok

Kecel Város Önkormányzata által alapított közalapítványok


„Kecel Időseiért” Közalapítvány
Székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.
Telephelye és egyben levelezési címe:   6237 Kecel, Szabadság tér 10-11.
Telephelye: 6237 Kecel, Kossuth L. u. 4-6.
Fióktelepei:   6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.
Kezelő szerv tagjai:
Kuratórium elnöke: Földes Ferencné
Kuratórium titkára: Borbényi László
Kuratórium tagjai: Dr. Beke József, Dr. Csapiné Dr. Pusztay Györgyi, Farkas László, Pintér Józsefné, Ugron Gyuláné
ALAPÍTÓ OKIRAT


1.5    Lapok


KECELI HÍREK
Kecel város közéleti lapja


Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft.
6237 Kecel, Fő tér 1.
Ügyvezető: Szedmák Tamás
Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes
Számítógépes tördelés: Bi-Design Reklámstúdió
6237 Kecel, Rákóczi ferenc u. 56.
Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
Megjelenik havonta 3450 példányban.
ISSN 2062-7300


1.6    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
Telefon: 76/513-713
Fax: 76/513-703
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 226.
E-mail:
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Telefon: 76/513-713
Fax: 76/513-703
Ügyfélfogadás helye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 226.
Ügyfélfogadás rendje: A hét minden munkanapján munkaidőben.

Kecskeméti Törvényszék
Székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
Telefon: 76/519-519
Fax Elnöki iroda:76/519-545
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 12.
E-mail:
Honlap: www.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: előzetes bejelentés alapján és előzetesen egyeztetett időpontban tart félfogadást.
Bíró a félfogadáshoz hasonló módon ügyfelet, jogi képviselőt nem fogadhat.

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Tel.: (+36) 1/484-9100
Fax: (+36) 1/484-9200
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54
E-mail:
Honlap: www.asz.hu
Az Állami Számvevőszéknek ügyfélszolgálata nincs.

1.7    Költségvetési szervek

Kecel Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek

Az 1.2 pontban felsoroltakon kívül nincs más Kecel Város Önkormányzata által alapított költségvetési szerv

2.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/1995.(VII.3.) számú önkormányzati rendelet
A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/1995. (VII.3.) számú önkormányzati rendelet 3. számú függeléke tartalmazza
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat


2.    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Az önkormányzat önként vállalt feladatait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/1995. (VII.3.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete tartalmazza


3.    A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Ügytípusok

Letölthető nyomtatványok4.    Közszolgáltatások

Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Köztisztasági közszolgáltatás
Szilárd hulladék:
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.) Ügyfélszolgálat: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7., tel.: 30/321-05-25, e-mail: ,
www.homokhatsagi.hu

Keceli Hulladékudvar nyitvatartása:
Kedd és szerda 07.00-12.00 és 12.30-16.00
A befizetésről igazolást kell vinni.
Indulás előtt minden esetben érdemes egyeztetni a 30/345-54-23 számon.

Folyékony hulladék:
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Zrt. (6237 Kecel, Avar tér 1.) tel: 78/422-654 Ügyfélfogadás: csütörtök 07.00 - 14.30
Szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése.

A köztisztaságról, a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 21/1996. (XII.2.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: Kőrös-Filant Bt. (Soltvadkert, Rákóczi u. 29.)    
Kémények ellenőrzése, tisztítása.   A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 13/1997. (VI.4.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Ivóvíz, szennyvíz közszolgáltatás: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Zrt. tel.: 78/422-654 Ügyfélfogadás: minden páros héten csütörtökön 8.00-15.00
Egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvíz elvezetése, tisztítása    Kecel Város Vízműből szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint a csatornadíjnak a megállapításáról szóló 17/2010. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Közterület fenntartás:
Kecel Kertészeti Kft. (6237 Kecel, Béke tér 30., e-mail: )
Közterületek tisztántartása, parkgondozás, felújítás.    A köztisztaságról, a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 21/1996. (XII.2.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.


5.    A szerv nyilvántartásai

- Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása; jogalapja:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése
- Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása; jogalapja:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése
- Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása; jogalapja:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 12.§
Hozzáférés:
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
Működési engedélyek nyilvántartása
Szálláshely nyilvántartás


6.    Nyilvános kiadványok

Kecel Város Önkormányzatának nyilvános kiadványa jelenleg nincs.

7.    Döntéshozatal, ülések

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, az állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/1995. (VII.3.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A Képviselő-testület üléseire szóló meghívók, előterjesztések


A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek


8.    A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Önkormányzati rendeletek

A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek


9.    Kecel Város Önkormányzata által kiírt pályázatok

Jelenleg nincs elérhető pályázat

10.    Hirdetmények

11.    Közérdekű adatok igénylése

Kecel Város Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzata

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység:
Kecel Város Jegyzője
Postacím: 6237 Kecel, Fő tér 1.
Telefon: 78/420-161
Fax: 78/420-760
e-mail:
Információs jogokkal foglalkozó személy: Gombkötőné dr. Sendula Judit
Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika

A közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nincs.
A közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs ilyen szerződés.

12.    Közzétételi listák

Kecel Város Önkormányzatának nincs különös és egyedi közzétételi listája.

3.    Gazdálkodási adatok

3.1    A működés törvényessége, ellenőrzések

1.    Vizsgálatok, ellenőrzések

Állami Számvevőszék ellenőrzései
Magyar Államkincstár jegyzőkönyv helyszíni vizsgálatról 2008.
Magyar Államkincstár jegyzőkönyv helyszíni vizsgálatról 2009.
Magyar Államkincstár jegyzőkönyv helyszíni vizsgálatról 2010.


2.    A működés eredményessége, teljesítmény

Kecel Város Önkormányzata nem rendelkezik ilyen mutatókkal

3.    Működési statisztika

Hatósági statisztika 2008
Hatósági statisztika 2009
Hatósági statisztika 2010
Hatósági statisztika 2011

Hatósági statisztika 2012

3.2    Költségvetések, beszámolók

1.    Éves költségvetések

Elemi költségvetések

2.    Számviteli beszámolók

3.    Költségvetés végrehajtása

4.    A foglalkoztatottak
A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére vonatkozó összesített adatokat, valamint az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtáit és mértékét a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek tartalmazzák. Lásd. 1. pont.

5.    Támogatások
Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatás jelenleg nincs.

6.    Szerződések

7.    Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok jelenleg nincsenek.

8.    Egyéb kifizetések

Az önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések

2012. évi tervezet az átadott pénzeszközökről és támogatásokról
Kimutatás a 2011. évi átadott pénzeszközökről és támogatásokról
Kimutatás a 2010. évi átadott pénzeszközökről és támogatásokról
Kimutatás a 2009. évi átadott pénzeszközökről és támogatásokról
Kimutatás a 2008. évi átadott pénzeszközökről és támogatásokról
Kimutatás a 2007. évi átadott pénzeszközökről és támogatásokról


9.    Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések közbeszerzés

Fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról


Az egységes közadatkereső rendszer

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2023

Flora 2023

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Aktuális

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 131 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató