----==2019-es választások==----

 

Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 8-i közleménye:

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzéteszem Imrehegy Község területén a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát:

 

Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Imrehegy esetében 6 fő.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Imrehegy esetében: 17 fő

 

Imrehegy Község választói névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 554 fő

 

Kecel, 2019. augusztus 8.

dr. Beros András, a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 8-i közleménye:

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzéteszem Kecel Város területén a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát:

 

•    Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Kecel esetében 71 fő.

•    Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Kecel esetében: 212 fő

 

Kecel Város választói névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 7044 fő

 

Kecel, 2019. augusztus 8.

dr. Beros András, a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 8-i tájékoztatója:

 

A jelölteket érintő fontosabb dátumokról és egyéb jogosultságaikról valamint szavazóköri változásokról

 

1)

Az ajánlóívek kiadásának legkorábbi időpontja:
2019. augusztus 24. (szombat)

Az ajánlóívek leadásának (jelelölt bejelentésének) legutolsó időpontja:
2019. szeptember 9. 16 óráig.

A bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolása:
2019. szeptember 9. 16 óra után

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel:
A szavazást megelőző 16. napig

 

 

2)

A Helyi Választási Bizottságba a jelöltet állító jelölő szervezet valamint a független jelölt 1 tagot bízhat meg. A megbízást a Helyi Választási Bizottság elnökénél kell bejelenteni.

A Szavazat Számláló Bizottságokba a jelöltet állító jelölő szervezet valamint a független jelölt 2 tagot bízhat meg. A megbízást a Helyi Választási Iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

A szavazóhelyiségbe 1 megfigyelőt bízhat meg a jelöltet állító nemzetiségi jelölő szervezet.

 

3)

A 006-os szavazókör új címe: Kiskunvíz ügyfélszolgálati pont (Avar tér 1.)

A 007-es szavazókör új címe: Czinka Panna Óvoda( Szilosi u. 62.)

Külön, nemzetiségi szavazókör nem lesz. Mindenki abban a szavazókörben szavazhat, melybe lakcíme alapján tartozik.

 

Kecel, 2019. augusztus.7.

dr. Beros András, a Választási Iroda vezetője

 

 

 

 

Helyi Választási Iroda 2019. július 4-i közleménye:

3/2019. (VII. 04.) HVI számú HATÁROZAT
 

Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a szavazókörök felülvizsgálata eredményeként a szavazókörök kialakításáról szóló 1/2013. (VII.31.) számú határozatomat az alábbiak szerint módosítom:

1) A 006. számú szavazókör vonatkozásában - a szavazókör sorszámának és területi beosztásának változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:
„006. számú szavazókör , Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. keceli ügyfélszolgálati pont, Avar tér 1.”
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1005 fő

2) A 007. számú szavazókör vonatkozásában - a szavazókör sorszámának és területi beosztásának változatlanul hagyásával – a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint módosul:
„007. számú szavazókör, Czinka Panna Óvoda, Szilosi u.62.”
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 644 fő

Az 1/2013.(VII. 31.) számú határozat jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

Elrendelem a határozat 15 napra való közzétételét Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu), valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a helyi választási irodához (6237 Kecel, Fő tér 1.) a közzététel időtartama alatt. A fellebbezés illetékmentes. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.


I N D O K O L Á S

A Ve. 77.-78.§-a a szavazókörök kialakítását, 79. §-a pedig a szavazókörök felülvizsgálatát szabályozza. A szavazóköri beosztás 2013. évi meghatározását követő időszakban szerzett tapasztalatok alapján, a szavazók és a szavazás lebonyolításában résztvevők igényeinek, valamint szavazás biztonságának figyelembe vételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozat a Ve. 77.§ (1) bekezdésén, 79 §-án, 80.§-án valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234.§-án alapul.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kecel, 2019. július 04.     
dr. Beros András - HVI vezető

Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.

Kecel, 2019. július 05.
dr. Beros András - HVI vezető

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Helyi Választási Iroda 2019. február 12-i közleménye:

1/2019. (II. 12.) HVI számú HATÁROZAT

 

Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Kecel Város Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

Kecel Város önkormányzati egyéni listás választó kerületben 8 fő képviselő választható.

Elrendelem a határozat Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu), valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban 2019. február 14-től az önkormányzati választások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a helyi választási bizottsághoz (6237 Kecel, Fő tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik nap 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint: „ A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Kecel Városában, a 2019. január 1-i adatok alapján a lakosságszám 8585 fő. Tekintettel a törvényi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtására a Ve. 208.-209. § ad lehetőséget. A határozat elleni kifogást - mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó - a közzététel kezdetétől, 2014. február 14 - től számított 3 napon belül kell benyújtani. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve.10. § (1) - (3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Kecel, 2019. február 12.                                   

                                                                                   dr. Beros András
                                                                                       HVI vezető

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

 

Kecel, 2019. február 14.

                                                                                   dr. Beros András
                                                                                       HVI vezető

 

 

 

 

 

----==2014-es választások==----

 

 

 

.::2014.09.08::.

A Helyi Választási Iroda K Ö Z L E M É N Y E:
A jelölti bejelentésre érvényes 16 órát a http://pontos-ido.hu/
honlapon található időhöz képest állapítjuk meg. Határidőben érkezik az a bejelentés, amely 16 óráig a hivatal épületébe beérkezik.
 
dr. Beros András
HVI vezető

.::2014.08.18::.

A Helyi Választási Iroda K Ö Z L E M É N Y E:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek2014. évi választásána jelöléshez szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzéteszem Kecel Város területén a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát:

•    Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Kecel esetében 72 fő.
•    Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Kecel esetében: 216 fő

Kecel Város választói névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 7177 fő
Kecel, 2014. augusztus 18.
dr.Beros András jegyző sk.
HVI vezető

 

A Helyi Választási Iroda K Ö Z L E M É N YE
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek2014. évi választásána jelöléshez szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzéteszem Imrehegy Község területén a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát:

•    Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Imrehegy esetében 6 fő.
•    Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Imrehegy esetében: 18 fő

Imrehegy Község választói névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 591 fő
Kecel, 2014. augusztus 18.
 dr.Beros András jegyző sk.
HVI vezető


.::2014.08.06.::.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választása fontosabb dátumairól


Jelölteknek:
-    Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása 2014. 08. 18-ig
(2014. augusztus 15 -i adatok alapján),
-    Ajánlóívek átadása legkorábban 2014. 08. 25 - én,
-    Jelöltek bejelentése legkésőbb 2014. 09. 08 -án 16 óráig,
-    Jelölő szervezet a jelölést legkésőbb 2014. 09. 09 - én 16 óráig vonhatja vissza,
-    A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart,
-    2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható,
-    2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
-    Jelöltek sorrendjének sorsolása 2014. 09. 08. 16 óra után

Szavazóknak:
-    Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Nemzeti Választási Iroda
2014. augusztus 25-ig (aki augusztus 15 - ig szerepel a névjegyzékben),
-    Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Helyi Választási Iroda
(aki augusztus15. után kerül a névjegyzékbe),

-    Nemzetiségi szavazó az lehet, aki legkésőbb 2014. 09. 26-án 16 óráig benyújtja erre irányuló kérelmét,

-    Átjelentkezhet az, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
-    Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérkezése legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig,
-    Átjelentkezés visszavonása legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig,
-    Mozgóurna iránti kérelem beérkezése a Helyi Választási Irodához 2014. október 10-én 16.00 óráig vagy
-    2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.


Jelölő szervezeteknek:
-    A választási bizottság megbízott tagjának bejelentése legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig
-    A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

A további tájékoztatók és közlemények, valamint határozatok a www.kecel.hu oldalon a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottságmenüpont alatt kerülnek közzétételre


                            Helyi Választási Iroda


.::2014.03.10.::.

Iktsz.: 2268-2/2013.    Tárgy: Szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe,valamint a kijelölt szavazókör megállapítása , 1/2013. (VII. 31.) HVI számú

H A T Á R O Z A T

Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat és hatáskörömben Kecel Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

Szav.kör
Sorsz.    Épület
            Szavazókör neve          Címe
1.        Szabó Pál Óvoda     Kecel, Kalocsai u. 6.
2.        Pintér Művek        Kecel, Rákóczi u. 173. Ipartelep
3.        Nyírjesi Óvoda       Kecel, Rajk L. u. 12.
4.        Könyvtár Kiállítóterem    Kecel, Szabadság tér 17.
5.        Központi Óvoda    Kecel, József Attila u. 6. 1. terem
6.        STILFA-MI Kft.    Kecel, Malom u. 2/1.
7.        TG Virágdekor Iskola    Kecel, Május 1. tér 13.
8.        Központi Óvoda    Kecel, József Attila u. 6. 2. terem

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Elrendelem a határozat Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu), valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban való tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a közzététel időtartama alatt Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjénél (6237 Kecel, Fő tér 1.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetője (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) bírálja el három napon belül.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a fellebbezési határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.
A választókerületek és a szavazókörök a lakosságszám és a választópolgárok száma alapján arányosan kerültek kialakításra.

A Ve. 166. §-a kimondja, hogy minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Az 1., a 3., a 4., az 5. és 8. szavazókör akadálymentesített.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) –(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kecel, 2013. július 31.     

dr. Beros András
jegyző

Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.

Kecel, 2013. július 31.

dr. Beros András
jegyző

 

Körzetleíró lista-szavazókörök:

1. szavazókör
Szabó Pál Óvoda Kalocsai u. 6.
Bocskai utca
Erdő utca
Honvéd utca
Jókai utca
Kalocsai utca
Kecskeméti utca
Liget utca
Magyar utca
Petőfi Sándor utca
Sugár utca
Temető utca
összesen: 1039


2. szavazókör
Pintér Művek Rákóczi u. 173. Ipartelep
Arany János utca
Árpád utca
Balassa utca
Bárány utca
Béke utca
Császártöltési utca folyamatos házszámok
Császártöltési utca páros házszámok
Dénes utca
Domb utca
Fehérvári utca
Homokszőlő utca
Hunyadi utca
József utca
Meggyfa utca
Nyúl utca
Puskin utca
Rákóczi Ferenc utca páros házszámok
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok
Róma utca
Ságvári Endre utca
Szökőköz utca
Új utca
Vasút utca páros házszámok
Verseny utca
Viola utca
összesen: 1051


3. szavazókör
Nyirjesi Óvoda Rajk L. u. 12.
Bogárzó köz
Bogárzó utca
Dobi István utca
Folyó utca
Gagarin utca
Ibolya utca
Kertes utca
Kodály Zoltán utca
Mező Imre utca
Móricz Zsigmond utca
Mozgó utca
Nádas utca
Nyírjes utca
Rajk László utca
Soltvadkerti utca
Tavasz utca
Vasút utca páros házszámok
Vasút utca páratlan házszámok
összesen: 883


4. szavazókör
Könyvtár Kiállítóterem, Szabadság tér 17.
Császártöltési utca páratlan házszámok
Császártöltési utca páros házszámok
Dózsa György utca
Fő tér
József Attila utca
Katona utca
Kis utca
KISZ-lakótelep
Közvágóhíd utca
Nap utca
Nyár utca
Rózsa utca
Sás utca
Szabadság utca
Táncsics Mihály utca
Thököly utca
Vágóhíd utca
Vasút utca páratlan házszámok
Vasút utca páros házszámok
Virág utca
Zsoldos utca
összesen: 754


5. szavazókör
Központi Óvoda József Attila u. 6. 1. terem
Bem József utca
Budai Nagy Antal utca
Erkel Ferenc utca
Felszabadulás utca
Fürst Sándor utca
Gárdonyi Géza utca
Kenderföldi utca
Kishalasi utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Pénzesköz utca
Rákóczi Ferenc utca páratlan házszámok
Rákóczi Ferenc utca páros házszámok
Szabadság tér
Szabó Pál utca
Széchenyi tér
Szegfű utca
Tó utca
Zrínyi Ilona utca
összesen: 1001


6. szavazókör
STILFA-MI KFT, Malom u. 2/1.
Avar tér
Császártöltési utca páratlan házszámok
Császártöltési utca páros házszámok
Fűzfás utca
Ifjuság utca
Malom utca
Martinovics utca
Mókus utca
Polgárdi utca
Szőlő utca
Újszőlő utca
Zsák utca
összesen: 1015


7. szavazókör
TG. Virágdekor Iskola Május 1. tér 13.
Alkotmány utca
Bartók Béla utca
Cigánytelep
Eötvös utca
Iskola utca
Kisfaludy utca
Kiskun utca
Liszt Ferenc utca
Május 1. tér
Móra Ferenc utca
Szilosi utca
Vörösmarty utca
összesen: 623


8. szavazókör
Központi Óvoda József Attila u. 6. 2. terem
Ady Endre utca
Bacsó Béla utca
Barnakert utca
Béke tér
Csillag utca
Dankó Pista utca
Farkas utca
I. körzet tanya
II. körzet tanya
III. körzet tanya
Zöldfa utca
összesen: 798


 

.::2014.02.14.::.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
6237 Kecel, Fő tér 1.

Iktsz.: 601/2014    Tárgy: Kecel Város Önkormányzat
Képviselő-testületébe megválasztandó
tagok számának megállapítása

1/2014. (II. 13.) HVI számú H A T Á R O Z A T

Kecel Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Kecel Város Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

Kecel Város önkormányzati egyéni listás választó kerületben 8 fő képviselő választható.

Elrendelem a határozat Kecel Város hivatalos honlapján (www.kecel.hu), valamint Keceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Könyvtárban 2014. február 14-től az önkormányzati választások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a helyi választási bizottsághoz (6237 Kecel, Fő tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadiknap16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint: „ A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Kecel Városában, a 2014. január 1-i adatok alapján a lakosságszám 8790 fő. Tekintettel a törvényi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtására a Ve. 208.-209. § ad lehetőséget. A határozat elleni kifogást - mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó - a közzététel kezdetétől, 2014. február 14 - től számított 3 napon belül kell benyújtani. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve.10. § (1) - (3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kecel, 2014. február 13.     

dr. Beros András
HVI vezető

Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.

Kecel, 2014. február 14.

dr. Beros András
HVI vezető

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2023

Flora 2023

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Aktuális

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 155 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató