Önkormányzati hírek

Kedves Érettségiző Keceli Fiatalok!

Középiskolai tanulmányaitok véget érnek, elballagtok iskoláitokból. Bizonyára sokan vártátok ezt a pillanatot, de a sors ezúttal felülírta a hagyományokat. Tanáraitok, osztálytársaitok és családotok körében most nem élhetitek át ezt a jól megérdemelt ünnepet.

Engedjétek meg, hogy egy kis útravalóval szolgáljak nektek! Fontos, hogy lássátok és tudjátok: nem vagytok egyedül. Mi, felnőttek, segítünk titeket az útkeresésben. Örülünk, ha sikert értek él, ha jól érzitek magatokat, és mellettetek vagyunk akkor is, ha problémákkal találkoztok. Jó tudni, hogy vannak álmaitok, tanultok, dolgoztok és képesek vagytok egymással összefogni. Mindezek gyümölcséből majd nem csak ti, hanem a családotok, a közösségetek és Kecel város is profitál.

A veszélyhelyzet miatt idén a „18 évesek köszöntése” elnevezésű rendezvényünk sem kerül megrendezésre, de júniusban levélben köszöntelek majd titeket. Ne feledjétek ti sem megköszöni a gondoskodást szüleiteknek, családtagjaitoknak, mindazoknak, akik támogatnak titeket.

Tudom, hogy a személyes részvételt nem pótolhatja semmi, de az apró gesztusokból is láthatjátok, veletek vagyunk. Szeretettel szólt ma nektek a Gaudeamus igitur a helyi tévé műsorán, melyhez e pár biztató sorral én is csatlakozom.

A hétfőn kezdődő érettségi vizsgákhoz kívánok a magam és Kecel Város Önkormányzata nevében sok sikert, erőt és legfőképp jó egészséget.

Kecel, 2020. május 1.
Haszilló Ferenc - Kecel város polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Kecel Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A (mögöttes) közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2020. augusztus 1-től határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 2 év (2020. augusztus 1-től 2022. július 31-ig).
Betöltendő munkakör: könyvtáros/művelődésszervező.

Megbízás: intézményvezető (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

A munkavégzés helye: Kecel (Bács-Kiskun megye), Szabadság tér 17.

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása;
- intézményvezetés;
- könyvtárosi/művelődésszervezői feladatok ellátása;
- a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
- felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;
- pályázatok elkészítése, benyújtása.

Alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Vezetői pótlék: a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt);
- tizennyolcadik életév betöltése;
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
- magyar nyelvtudás;
- a Kormányrendelet 6/A. §  (1) bekezdése értelmében:
aa) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez;
VAGY
- a Kormányrendelet 6/A. §  (5) bekezdése értelmében:
aa) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképesítés, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- fazekas szakképesítés;
- igazolható kiemelkedő alkotói tevékenység.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot;
- az iskolai végzettséget, az esetleges előnyöket igazoló okiratok másolatát;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag pályázatban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vezetői megbízásról szóló előterjesztést a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e meg.
- a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás);
- nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, és az azt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja (a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja);
- nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

Az álláshely betölthető: 2020. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) címére történő megküldésével

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülés időpontja (a veszélyhelyzet fennállása esetén a bizottság véleményének kézhezvétele után a polgármester haladéktalanul dönt).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület (veszélyhelyzet fennállása esetén a polgármester) a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.kecel.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg

Mától kötelező a maszk Kecelen

Az önkormányzat által varratott maszkok – háztartásonként 1 db – kézbesítésre kerültek. Kérjük azokat, akik nem kapták meg, hogy lakcímüket a hivatal portáján, a 420-211/7 telefonszámon jelezzék! (A szám munkanapokon hívható.)

A mai naptól – helyi rendelet alapján – Kecel területén, a kiszolgálást végző helyeken (boltok, gyógyszertárak, piac, ügyintézési helyek) KÖTELEZŐ a maszk használata. Az intézkedés betartását a rendőrőrs és a polgárőrség ellenőrzi, és a maszk hiánya esetén felszólítanak annak használatára.

Kérjük, mindenki viselje!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Hulladékgazdálkodási közlemény

Hulladékgazdálkodási közlemény

Kecel város polgármestereként felhívom a lakosok figyelmét az alábbi hulladékgazdálkodási intézkedésemre.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a hulladékudvarok határozatlan ideig zárva tartanak. Több jelzés érkezett a lakosság részéről, miszerint előfordul, hogy a lakosok házaiknál égetéssel, elásással próbálnak megszabadulni a keletkezett háztartási- és egyéb hulladéktól.

E jelenségek elkerülése érdekében arra a döntésre jutottam, hogy a szolgáltató udvarba (Béke tér 30.) a hulladékgazdálkodási szolgáltatótól 2 db 15 m3-es konténert igénylünk. Nyomatékosan kérem a lakosokat, hogy április 27-től munkanapokon 06.00-14.00 óráig vegyék igénybe ezt a lehetőséget, amennyiben a rendszeres, heti hulladékuk elszállításán túl további hulladékuk keletkezik. Ezen intézkedésemet közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok is indokolják.

Itt a tavasz, szépítsük, óvjuk környezetünket!


Kecel, 2020. április 24.
Haszilló Ferenc polgármester

Együttműködési megállapodás

Tisztelt keceliek!

Kecel város polgármestereként tájékoztatom a lakosságot, hogy az 5/2020 (IV. 23.) helyi rendeletben foglaltak betartatása érdekében együttműködési megállapodást kötöttem a Keceli Polgárőr Egyesülettel, amelynek értelmében a polgárőrök segítséget nyújtanak a közületeken a lakosság tájékoztatásában és figyelmeztetésében.

A rendőrök és a polgárőrök szúrópróbaszerűen fognak megjelenni városunk közigazgatási területén a lakosság ellátását szolgáló üzleteknél, gyógyszertáraknál, dohányboltoknál levő közterületeken, és tájékoztatnak, figyelmeztetnek a rendeletben foglaltakról: a maszk használatának szükségességéről.

A fokozatosság elvét követve külön kértem az együttműködésben részes feleket, hogy elsődlegesen tájékoztassanak és figyelmeztessenek, annak esetleges eredménytelensége esetén éljenek csak a hivatalhoz benyújtott feljelentéssel.

A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke, ezért egészségünk védelmében kénytelenek vagyunk maradéktalanul megkövetelni a rendelet végrehajtását.

Ne feledjék, a város senkit sem fog magára hagyni, és közösen, összefogásban, egymást segítve átvészeljük ezeket a nehéz időket.

Kecel, 2020. április 23.
Haszilló Ferenc polgármester

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek 2020 áprilisa

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 191 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató