TÁJÉKOZTATÁS AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy 2020. május 18. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

- az anyakönyvi engedélyezésre (ideértve a házasságkötést megelőző 30 nap várakozási idő alóli jegyzői felmentést),- a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
- fakivágási engedélyekre,
- óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
- adóigazgatási eljárásra,
- a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:
- kereskedelmi működési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),
(az eljárás illetékmentes)


- vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: piacengedély)

- telepengedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, számlaszám: 11732136-15812450, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: telepengedély)

- zenés, táncos rendezvények engedélyezése (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zenés rendezvény)

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zajvédelem)

- jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: kútengedély)

- a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: víztisztító)

- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné)

(10.000,- Ft eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: szennyvíztisztító)

tárgyú eljárásokban.


A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

A rendelet szerinti bejelentés fogadására a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalnál kizárólag a e-mail cím szolgál.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.


A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmazni. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében köteles nyilatkozni, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.


Amennyiben kérdése, észrevétele van az eljárással összefüggésben, a 06-78/420-211-es telefonszámon érdeklődhet az adott eljárásfajta ügyintézőjénél.

Kecel, 2020. május 18.                  

 dr. Beros András, jegyző